Nguyên tố O là gì trong Hóa Học

O là gì?

Nguyên tố O trong hóa học là oxygen (O).

Ký hiệu hóa học:Ký hiệu hóa học của nguyên tố Oxy là O.
Tên Latin:Tên Latin của nguyên tố Oxy là “Oxygenium”.
Số hiệu nguyên tử:Số hiệu nguyên tử của nguyên tố O (c) là 8.
Chu kỳ:Chu kỳ nguyên tử trong hóa học là sự sắp xếp các nguyên tử theo thứ tự tăng dần của số lượng electron trong lớp ngoài cùng. Nếu dùng hình tam giác, ta có thể thấy mỗi tam giác đại diện cho một chu kỳ, và số lượng nguyên tử trong tam giác tăng dần khi đi từ trên xuống. Mỗi chu kỳ trong bảng tuần hoàn hóa học bao gồm nhiều lớp electron, từ 1 đến 7. Lớp electron thứ nhất chỉ có duy nhất 1 lớp electron (lớp K) và được sắp xếp từ trên xuống dưới theo thứ tự tăng dần của số nguyên tử. Lớp electron thứ hai (lớp L) bao gồm 2 lớp electron và cũng được sắp xếp theo cách tương tự. Lớp electron thứ ba (lớp M) có 3 lớp electron, và tiếp tục như vậy cho các lớp còn lại. Mỗi chu kỳ trong bảng tuần hoàn hóa học cũng có một cấu trúc đặc biệt gọi là cấu trúc electron. Cấu trúc electron cho biết số lượng electron trong mỗi mức năng lượng và cách chúng được sắp xếp trong vỏ electron.
Ví dụ: Chu kỳ 1 có cấu trúc electron 2-8-8-1, cho thấy lớp K chỉ có 2 electron, lớp L có 8 electron, lớp M có 8 electron và lớp N có 1 electron. Chu kỳ cũng có thể được chia thành các nhóm nguyên tử. Các nhóm nguyên tử trong một chu kỳ có các tính chất hóa học tương tự nhau, do cùng chia sẻ cùng một cấu trúc electron trong lớp ngoài cùng.
Ví dụ: Nhóm 1 trong chu kỳ 1 bao gồm các nguyên tử có cấu trúc electron 2-8-8-1, nhóm 2 bao gồm các nguyên tử có cấu trúc electron 2-8-8-2. Tổng hợp lại, chu kỳ nguyên tử trong hóa học thể hiện sự sắp xếp các nguyên tử theo số lượng electron trong lớp ngoài cùng và cấu trúc electron của các chu kỳ và nhóm nguyên tử. Chu kỳ nguyên tử chứa thông tin quan trọng về tính chất và reactivity của các nguyên tử trong hóa học.
Nhóm nguyên tố:Nguyên tố Ôxy (O) thuộc nhóm 16 trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố. Nhóm nguyên tố này còn được gọi là nhóm nguyên tố chalcogen. Trong hóa học, nhóm chalcogen có những đặc điểm đáng chú ý sau:
1. Nguyên tố trong nhóm chalcogen có cấu trúc điện tử tương đối ổn định, với 6 electron ở lớp ngoài cùng. Điều này giúp nhóm này trở thành chất vô cơ quan trọng và có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.
2. Ôxy, nguyên tố đại diện cho nhóm chalcogen, là một nguyên tố quan trọng trong tự nhiên và cấu tạo của nhiều chất hóa học. Ôxy tạo thành hơn 20% khối lượng của khí quyển và chiếm khoảng 50% khối lượng của vỏ Trái đất.
3. Nhóm chalcogen có khả năng tạo liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Các nguyên tố trong nhóm này có khả năng nhận hoặc cho điện tử để tạo thành liên kết với các nguyên tố khác.
4. Chalcogen có thể tạo ra các phân tử đa dạng như chất khí, chất lỏng, chất rắn hoặc chất dạng polymeric, tùy thuộc vào số nguyên tử chalcogen tham gia trong cấu trúc phân tử.
5. Nhóm chalcogen cũng có khả năng tạo thành hợp chất với các nguyên tố khác như như lưu huỳnh, selen, và tellurium. Các hợp chất này có thể có tính chất từ quan trọng như thuốc nhuộm cho đến semiconductors. Hoje
Khối lượng nguyên tử tương đối:Khối lượng nguyên tử tương đối của nguyên tố O (oxi) là 16.
Số Oxy hóa:Số oxy hóa của nguyên tố O là -2.
Cấu hình electron (e):Cấu hình electron của nguyên tố Oxy (O) là [He] 2s2 2p4
Khối lượng riêng [g/cm3]:Khối lượng riêng (density) của nguyên tố O là 1,429 g/cm3.
Trạng thái:Nguyên tố O là oxy. Trạng thái tự nhiên của oxy là khí ở nhiệt độ phòng. Điểm đặc biệt của oxy là nó hỗn hợp với một số nguyên tố khác như cacbon, hidro, azot và lưu huỳnh để tạo thành các hợp chất. Oxy cũng là một nguyên tố quan trọng trong sự hỗn hợp không khí, nằm trong tỷ lệ khoảng 21% của khối lượng không khí.
Nguyên tố O trong hóa học là oxygen (O)

Tính chất hóa học của nguyên tố O

Nguyên tố O có những tính chất hóa học sau:

 • Oxy là nguyên tố phi kim, có số hiệu nguyên tử là 8 và là nguyên tố không màu, không mùi và không vị.
 • Oxy là một nguyên tố rất phổ biến trong tự nhiên và chiếm khoảng 20% thể tích khí trong không khí.
 • Oxy có hai nguyên tử trong phân tử O2. Đây là một phân tử không bão hòa, có liên kết pi, làm cho oxy có khả năng tác động mạnh mẽ với các chất dễ cháy.
 • Oxy là chất oxi hóa mạnh. Nó có khả năng cháy và hỗn hợp khí oxi/dung dịch oxi có thể hỗ trợ cháy các vật liệu khác.
 • Oxy tác động mạnh với các nguyên tố khác, như sắt, để tạo ra các oxit. Các oxit có thể là axit hoặc bazơ, tùy thuộc vào tính chất của nguyên tử kết hợp.
 • Oxy có khả năng tạo liên kết hydrogen với nguyên tử khác, tạo thành nước hoặc các hợp chất chứa oxy.
 • Oxy cũng tham gia vào quá trình oxi hóa, trong đó nó giảm chất khác và bản thân được oxi hóa thành các ion.
 • Oxy cũng có thể tác động lên các liên kết hóa học khác, tạo ra các liên kết oxi hóa.
Xem thêm:  Nguyên tố Ta là gì trong Hóa HọcNguyên tố TaNguyên tố Ta là gì trong Hóa Học

Tóm lại, oxy là một nguyên tố quan trọng có nhiều tính chất hóa học đặc trưng như tính chất oxi hóa, tác động mạnh với các chất khác và khả năng tạo liên kết hydrogen và oxi hóa.

Phản ứng của kim loại với O

Phản ứng của kim loại với nguyên tố O thường là quá trình oxi hóa. Kim loại thường bị oxi hóa trong điều kiện không khí ẩm, tạo ra các oxit kim loại.

Một số ví dụ phản ứng kim loại với oxi là:

– Sắt oxi hóa trong không khí ẩm tạo thành sắt(III) oxit (Fe2O3), còn được gọi là gỉ sắt.

 • 4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3

– Nhôm oxi hóa trong không khí tạo thành nhôm oxit (Al2O3).

 • 4Al + 3O2 -> 2Al2O3

– Magiê oxi hóa trong không khí tạo thành magiê oxit (MgO).

 • 2Mg + O2 -> 2MgO

– Kẽm oxi hóa trong không khí tạo thành kẽm oxit (ZnO).

 • 2Zn + O2 -> 2ZnO

Phản ứng của kim loại với oxi còn được sử dụng trong quá trình cháy hay oxy hóa kim loại trong lò rèn và thiết bị khác.

Phản ứng của phi kim với O

Phản ứng của phi kim với nguyên tố O (oxygen) có thể rất đa dạng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như loại phi kim và điều kiện phản ứng. Dưới đây là một số phản ứng thường gặp:

1. Phi kim tổng hợp oxit: Phi kim có thể tác động với oxi để tạo thành oxit, là hợp chất của oxi và phi kim. Ví dụ, sắt tác động với oxi tạo thành Fe2O3 (oxit sắt) trong phản ứng xảy ra khi sắt bị gỉ.

2. Phi kim oxi hóa: Phi kim có thể bị oxi hóa, trong đó oxi lấy đi các electron từ phi kim. Ví dụ, nhôm bị oxi hóa thành nhôm oxit (Al2O3) khi tiếp xúc với không khí.

3. Phi kim cháy: Nhiều loại phi kim có thể cháy trong không khí có oxi, tạo ra hiện tượng cháy và hợp chất mới. Ví dụ, magie cháy trong không khí tạo ra oxit magiê (MgO).

4. Phi kim dễ bị ôxi hoá: Các phi kim có khả năng dễ bị oxi hóa, ví dụ như natri, kali hay lithium, thường phản ứng mạnh với oxi và cháy hoặc reac hợp với nó.

Tóm lại, phản ứng của phi kim với oxi có thể là tổng hợp oxit, oxi hóa, cháy hoặc reac với oxi.

Phản ứng của Oxit Kim loại với O

Phản ứng của ôxit kim loại (MxOy) với nguyên tố O được gọi là phản ứng oxi hóa-khử. Trong phản ứng này, các nguyên tử oxi từ phân tử oxi (O2) sẽ chuyển từ trạng thái oxi hóa (O2-) thành trạng thái khử (O2+), còn các nguyên tử kim loại sẽ chuyển từ trạng thái khử (Mx+) thành trạng thái oxi hóa (Mx+).

Phản ứng này có thể được biểu diễn như sau:

 • MxOy + O2 → MOx-1 + O2

Trong phản ứng này, ôxit kim loại bị oxi hóa và oxi bị khử. Đây là một phản ứng oxi hóa-khử căn bản.

Xem thêm:  Nguyên tố Nd là gì trong Hóa Học

Ví dụ về phản ứng này bao gồm phản ứng giữa nhôm (Al) và oxi (O2) để tạo ra ôxit nhôm (Al2O3):

 • 4 Al + 3 O2 → 2 Al2O3

Trong phản ứng này, 4 nguyên tử nhôm bị oxi hóa từ trạng thái khử (+3) thành trạng thái oxi hóa (+3), trong khi 3 phân tử oxi bị khử từ trạng thái oxi hóa (0) thành trạng thái khử (0).

Phản ứng oxi hóa-khử cũng có thể xảy ra giữa các kim loại khác với oxi, tạo ra các ôxit kim loại khác nhau. Ví dụ, phản ứng giữa sắt (Fe) và oxi (O2) tạo ra ôxit sắt (Fe2O3):

 • 4 Fe + 3 O2 → 2 Fe2O3

Trong phản ứng này, 4 nguyên tử sắt bị oxi hóa từ trạng thái khử (0) thành trạng thái oxi hóa (+3), trong khi 3 phân tử oxi bị khử từ trạng thái oxi hóa (0) thành trạng thái khử (0).

Phản ứng Oxi với O

Phản ứng oxi với nguyên tố O là một phản ứng oxi hóa. Khi oxi tác dụng với oxi, nó tạo thành các phân tử ô‑điô‑ôxy (O3), hay còn gọi là ozon. Phản ứng này xảy ra theo phương trình sau:

 • 2O2 → 2O3

Phản ứng này chủ yếu diễn ra trong tự nhiên trên lớp bảo vệ ozone (O3) trong tầng tia cực của bầu khí quyển, góp phần làm mất mát lớp này và gây ra hiện tượng lỗ ozone.

Nguyên tố O có nhiều tính chất hóa học đặc trưng
Nguyên tố O có nhiều tính chất hóa học đặc trưng

Tính chất vật lý của O

Nguyên tố O có 8 proton và 8 electron, cho nên có số hiệu nguyên tử là 8. Nó thuộc nhóm 16 và chu kỳ 2 trong bảng tuần hoàn, có thể tìm thấy trong hầu hết các hợp chất hóa học, bao gồm nước, các hợp chất hữu cơ và khoáng chất.

Một số tính chất vật lý của Oxy gồm:

 1. Oxy là một chất khí với màu sắc không mùi, không màu. Nó có điểm sôi là -182,95 °C và điểm nóng chảy là -218,79°C.
 2. Oxy rất có mức độ oxi hóa cao và nhanh chóng tác động mạnh với các chất khác. Vì vậy, nó là một chất oxi hóa mạnh và chất chất cháy.
 3. Oxy có mật độ khí ở điều kiện tiêu chuẩn là 1,429 g/L.
 4. Oxy không dễ nhiễm đi vào nước và ít có tính tan trong chất lỏng.
 5. Oxy có một số izotop đồng vị, với trọng lượng nguyên tử từ 16 đến 20.

Tính chất hóa học của Oxy cũng rất quan trọng, bao gồm khả năng oxi hóa và oxi hóa. Oxy cũng tham gia vào nhiều quá trình hóa học, bao gồm quá trình cháy, quá trình oxi hóa, và quá trình hỗn hợp với các nguyên tố và hợp chất khác.

Điều chế O trong phòng thí nghiệm

Nguyên tố O có thể được điều chế trong phòng thí nghiệm thông qua phản ứng phân hủy nước bằng điện phân.

Quá trình điều chế Oxy bắt đầu bằng việc lấy một lượng nước (H2O) và đặt vào các ngăn chứa khác nhau. Sau đó, hai đầu cực của nguồn điện được kết nối vào từng ngăn chứa nước này. Điện áp được cấp cho các ngăn chứa dẫn đến phân ly nước thành hai phần: hydro (H2) tại cực âm (catot) và oxy (O2) tại cực dương (anot).

Công thức hóa học của phản ứng phân hủy nước bằng điện phân là:

 • 2H2O(l) -> 2H2(g) + O2(g)

Trong quá trình này, oxy (O2) được tạo thành ở cực dương và thu thập lại thông qua các phương pháp như cô quay hoặc cung cấp áp suất âm để tiến hành điều chế, lưu trữ và sử dụng.

Điều chế O trong công nghiệp

Việc điều chế nguyên tố O (oxi) trong công nghiệp thường được thực hiện bằng các phương pháp sau:

1. Quá trình độc thân điện phân nước (electrolysis): Trong quá trình này, nước được điện phân bằng dòng điện trong một điện phân tế bào. Trong quá trình điện phân, hydro (H2) thu thập tại cực âm và oxi (O2) thu thập tại cực dương. Oxi sẽ được cô lập và thu mua.

2. Quá trình cháy: Oxi có thể được thu được bằng cách cháy một chất có chứa oxi, chẳng hạn như cháy cacbon (C) trong không khí. Quá trình cháy sẽ tạo ra khí oxi (O2) hoặc oxit cacbon (CO2), tùy thuộc vào môi trường và điều kiện cháy.

3. Quá trình chưng cất các chất có chứa oxi: Oxi cũng có thể được điều chế thông qua quá trình chưng cất các chất có chứa oxi, chẳng hạn như chưng cất nước oxit (H2O2). Trong quá trình chưng cất, oxi sẽ được tách ra và thu lại.

Các phương pháp điều chế oxi được sử dụng trong công nghiệp thường được đưa vào sản xuất hàng loạt, giúp cung cấp oxi cho các ngành công nghiệp hóa chất, y tế, thép, điện tử và nhiều ứng dụng khác.

Nguyên tố O có sự hiện diện quan trọng trong nhiều lĩnh vực như công nghệ sinh học, chế tạo hợp kim, năng lượng, và môi trường
Nguyên tố O có sự hiện diện quan trọng trong nhiều lĩnh vực như công nghệ sinh học, chế tạo hợp kim, năng lượng, và môi trường

Ứng dụng của O trong cuộc sống

Nguyên tố O có nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống và công nghiệp. Dưới đây là một số ứng dụng của nguyên tố Oxy:

1. Hỗ trợ hô hấp: Oxy là một thành phần quan trọng của không khí và cung cấp cho các sinh vật sống khí quyển cần thiết để thở. Trong y tế, oxy được sử dụng trong các trường hợp cần cung cấp oxy cho bệnh nhân có vấn đề về hô hấp.

2. Hỗ trợ đốt cháy: Oxy được sử dụng làm chất cháy cho nhiều quá trình công nghiệp và gia dụng. Nó cung cấp oxi cho các phản ứng cháy và tạo điều kiện cho sự cháy cháy mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

3. Oxy hóa: Oxy có khả năng oxy hóa các chất khác và được sử dụng trong nhiều quá trình hóa học và công nghệ xử lý nước. Nó có thể loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước và khử trùng nước.

4. Sản xuất oxi: Oxy cũng được sản xuất và đóng gói thành các bình chứa oxi để sử dụng trong công nghiệp và y tế. Oxi được sử dụng trong các quá trình hàn, cắt kim loại, thợ lặn và y tế để cung cấp oxy cho bệnh nhân.

5. Các hợp chất hóa học: Oxy tham gia vào việc tạo ra nhiều hợp chất hóa học quan trọng như axit, agua (H2O), hydro peroxid (H2O2) và nhiều polymer tổng hợp khác.

6. Thực phẩm: Oxy cũng được sử dụng trong ngành thực phẩm để lưu trữ và bảo quản các sản phẩm. Oxy hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và các loại vi sinh vật khác mà gây hủy hoại thực phẩm.

Trên đây chỉ là một số ứng dụng phổ biến của nguyên tố O. Nguyên tố này còn có sự hiện diện quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác như công nghệ sinh học, chế tạo hợp kim, năng lượng, và môi trường.

Những điều cần lưu ý về nguyên tố O

Nguyên tố O là một nguyên tố hóa học thuộc nhóm 16 và chu kỳ 2 trong bảng tuần hoàn. Dưới dạng tự nhiên, oxy thường tồn tại dưới dạng khí O2. Dưới đây là những điều cần lưu ý về nguyên tố Oxy:

1. Oxy là nguyên tố không màu, không mùi và không vị. Nó là một chất khí không cháy trong môi trường không khí phổ thông và có thể hỗn hợp trong tỉ lệ khác nhau với khí khác.

2. Oxy chiếm khoảng 20% thể tích của không khí. Nó là một chất quan trọng trong sự sống vì nó là một phần của nước (H2O) và các hợp chất hữu cơ.

3. Oxy là một chất cháy mạnh. Khi kết hợp với các chất khác trong điều kiện phù hợp, nó có thể tạo ra lửa và nhiệt độ cao.

4. Oxy cũng có thể đóng vai trò là một chất oxy hóa. Khi kết hợp với các nguyên tố hoặc hợp chất khác, nó có thể gây ra các phản ứng oxi hóa.

5. Oxy cũng có thể được sử dụng trong việc điều trị y tế. Nó có thể được sử dụng như một loại khí hít để cung cấp oxy cho cơ thể trong trường hợp thiếu oxy hoặc bị ngộ độc.

6. Oxy có thể tạo thành các hợp chất hóa học khác nhau, như ôxyt, ozon và nhiều hợp chất hữu cơ quan trọng khác.

7. Oxy có tính oxi hoá cao và là thành phần chủ yếu trong quá trình hô hấp, nơi nó phân tách glucose để tạo năng lượng cho cơ thể.

8. Oxy có thể tồn tại ở nhiều trạng thái khác nhau như khí O2, khí O3 (ozon), dạng lỏng và dạng rắn (dưới dạng tia tốc và nước đá).

Những điều này chỉ là một số lưu ý cơ bản về nguyên tố O. Oxy đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ hóa học và sinh học đến y tế và công nghiệp.

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top