Nguyên tố N là gì trong Hóa Học

N là gì?

Nguyên tố N trong hóa học là nguyên tố Nitơ, có số nguyên tử là 7 trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố này là một trong những thành phần chính của các hợp chất hữu cơ và đóng vai trò quan trọng trong năng lượng của các hợp chất hữu cơ, quan trọng trong quá trình quan trọng quá trình quang hợp của cây xanh và có tác dụng làm cứng và bảo quản các chất thực phẩm.

Ký hiệu hóa học:Ký hiệu hóa học của nguyên tố Nitơ là N.
Tên Latin:Tên Latin của nguyên tố N là Nitrogenium.
Số hiệu nguyên tử:Số hiệu nguyên tử của nguyên tố N là 7.
Chu kỳ:Đối với bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nó được tổ chức dựa trên định luật tuần hoàn, mà theo đó, các tính chất vật lý và hóa học của các nguyên tố là các hàm tuần hoàn của số nguyên tử của chúng. Điều này có nghĩa là các nguyên tố có tính chất tương tự được nhóm lại cùng nhau trong các cột, được biết đến là các nhóm hoặc gia đình. Bảng tuần hoàn được sắp xếp thành các chu kỳ (hàng) và các nhóm (cột). Tổng cộng có bảy chu kỳ, được đánh số từ 1 đến 7, và 18 nhóm, được đánh số từ 1 đến 18. Mỗi nguyên tố được đại diện bằng biểu tượng hóa học và số nguyên tử của nó.
Chu kỳ đầu tiên (Chu kỳ 1) chỉ bao gồm hai nguyên tố: hydrogen (H) và helium (He). Những nguyên tố này được đặt trong hàng đầu tiên của bảng. Chu kỳ 2 và 3 bao gồm các nguyên tố khối s và p. Các nguyên tố khối s được đặt trong các nhóm 1 và 2, bao gồm kim loại kiềm (Nhóm 1) và kim loại thổ (Nhóm 2) tương ứng. Các nguyên tố khối p được đặt trong các nhóm 13 đến 18, bao gồm nhóm boron (Nhóm 13), nhóm carbon (Nhóm 14), nhóm nitrogen (Nhóm 15), nhóm oxygen (Nhóm 16), halogen (Nhóm 17), và khí noble (Nhóm 18). Chu kỳ 4 và 5 bao gồm các kim loại chuyển tiếp, được đặt trong khối d. Các nguyên tố này kéo dài từ nhóm 3 đến 12 và bao gồm các nguyên tố phổ biến như sắt (Fe), đồng (Cu) và vàng (Au). Chu kỳ 6 bắt đầu với lantanit, còn được biết đến là các nguyên tố hiếm, nằm dưới phần chính của bảng tuần hoàn. Những nguyên tố này kéo dài từ lantan (La) đến lutetium (Lu). Chu kỳ 7 bao gồm actinit, nằm dưới lantanit và kéo dài từ actini (Ac) đến lawrenci (Lr). Các nguyên tố trong cùng một nhóm hoặc gia đình chia sẻ các tính chất hóa học tương tự do có cùng số electron vỏ, đó là electron ở lớp năng lượng ngoài cùng của một nguyên tử. Sự tương đồng này trong tính chất được biểu thị bằng các cột dọc trên bảng tuần hoàn.
Tổng thể, bảng tuần hoàn cung cấp một cách hệ thống để tổ chức và phân loại các nguyên tố hóa học đã biết dựa trên tính chất và số nguyên tử của chúng. Nó cho phép các nhà khoa học nghiên cứu xu hướng, mô hình và mối quan hệ giữa các nguyên tố, dẫn đến sự hiểu biết tốt hơn về hành vi và phản ứng hóa học.
Nhóm nguyên tố:Nguyên tố N thuộc nhóm nguyên tố Nito (Nitrogen) trong bảng tuần hoàn. Nhóm nguyên tố Nito (nhóm 15) gồm nito (N), fosfor (P), Arsen (As), Antimon (Sb), và Bismut (Bi). Nhóm này có các đặc điểm chung trong hóa học như sau:
1. Cấu tạo nguyên tử: Các nguyên tử của nhóm này có số lớp electron ngoại cùng là 5 và số electron ngoại cùng là 3. Điều này làm cho nhóm này có thể tạo ra 3 liên kết đơn với các nguyên tử khác để đạt được cấu hình electron bền hơn.
2. Tính chất khí: Cả Nito và Fosfor có thể tồn tại dưới dạng khí. Nito (N2) chiếm khoảng 78% lượng khí trong không khí. Fosfor (P4) là một dạng của trắng, phốtpho và được sử dụng trong các hợp chất hóa học và nông nghiệp.
3. Hóa trị đa dạng: Tất cả các nguyên tố trong nhóm Nito có thể có nhiều hóa trị khác nhau. Nito có thể có hóa trị -3 hoặc +3.
4. Tính khử: Nito có khả năng khử trong nhiều hợp chất hóa học. Ví dụ, nito có thể khử oxy để tạo ra amoniac.
5. Tính chất acid-base: Nito có thể tạo thành axit nitric và các muối nitrat. Axit nitric (HNO3) là một trong những axit quan trọng nhất trong hóa học.
6. Những ứng dụng: Các nguyên tố trong nhóm Nito có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau.
Ví dụ, nito được sử dụng trong phân bón, thuốc nổ, các hợp chất dược phẩm và các chất chống ô nhiễm. Fosfor được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực y tế và các hợp chất của nó có thể làm việc như chất chống cháy trong các vật liệu xây dựng. Arsen, Antimon và Bismut có các ứng dụng như chất kháng khuẩn, chất nổ, và trong lĩnh vực điện tử.
Khối lượng nguyên tử tương đối:Khối lượng nguyên tử tương đối của nguyên tố Nitơ (N) là 14.
Số Oxy hóa:Số oxy hóa của nguyên tố N có thể là -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5.
Cấu hình electron (e):– Số nguyên tử: 7
– Electron: 1s^2 2s^2 2p^3
– Cấu hình electron: [He] 2s^2 2p^3
– Số electron trên các lớp: 2, 5
Khối lượng riêng [g/cm3]:Khối lượng riêng của nguyên tố N là 1,25 g/cm3.
Trạng thái:Nguyên tố N là nguyên tố Nitơ. Trạng thái của nguyên tố Nitơ:
– Trạng thái ở thường: Nitơ là một khí ở nhiệt độ và áp suất thường. Nó tồn tại dưới dạng phân tử N₂, trong đó hai nguyên tử Nitơ liên kết với nhau thông qua liên kết ba.
– Trạng thái đặc biệt: Một trạng thái đặc biệt của nguyên tố Nitơ là trạng thái lỏng ở nhiệt độ rất thấp (-195,8°C). Ở trạng thái này, Nitơ trở thành một chất lỏng trong và không dễ bay hơi.
Các điểm đặc biệt khác của nguyên tố Nitơ:
– Nguyên tử Nitơ có số nguyên tử khá lớn trong hệ số khối, là 14.026 g/mol.
– Nitơ là một nguyên tố không màu, không mùi và không mùi.
– Nitơ ít phản ứng với các chất khác, do đó nó là một nguyên tố rất ổn định.
– Nitơ là thành phần chính của không khí, chiếm khoảng 78% thể tích không khí.
– Nitơ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngành công nghiệp hóa chất, nông nghiệp, làm mát trong công nghiệp điện tử và y tế, và dùng làm chất phụ trợ trong sản xuất đèn huỳnh quang.
Nguyên tố N trong hóa học là nguyên tố Nitơ, có số nguyên tử là 7 trong bảng tuần hoàn

Tính chất hóa học của N

Nguyên tố N là nguyên tố không kim loại, có ký hiệu trong bảng tuần hoàn là N và số nguyên tử là 7. Dưới đây là một số tính chất hóa học thông thường của nguyên tố N:

Xem thêm:  Nguyên tố O là gì trong Hóa Học

1. Hiđrô hóa: Nguyên tố N có thể hóa trị -3, tạo thành ion amoni (NH4+) khi kết hợp với các nguyên tố kim loại.

2. Oxi hóa: Nguyên tố N có thể có các hóa trị từ -3 đến +5. Hóa trị phổ biến nhất là +3 và +5.

3. Tương tác với halogen: Nguyên tố N có thể tạo thành các hợp chất halogen dạng muối, ví dụ như muối amoni (NH4Cl).

4. Tạo thành các hợp chất hữu cơ: Nguyên tố N là thành phần cơ bản của các hợp chất hữu cơ, như axit amin và protein.

5. Tính kiềm: Nguyên tố N có thể hoạt động như một chất kiềm yếu, có khả năng tạo thành các hợp chất bazơ.

6. Tương tác với oxi: Nguyên tố N có thể oxi hóa trong môi trường oxi và tạo thành các hợp chất nitrogen oxit khác nhau, như N2O, NO và N2O5.

7. Tỷ lệ gắn kết: Nguyên tố N có khả năng tạo thành liên kết ba hoặc tư, làm cho phân tử của nó trở nên ổn định và ít dễ phân giải.

Những tính chất hóa học của nguyên tố N đã mở ra nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực như phân bón, công nghiệp hóa chất, dược phẩm và nhiều lĩnh vực khác.

Phản ứng của kim loại với N

Có nhiều loại kim loại có thể phản ứng với nguyên tố N (nitơ), nhưng một trong những ví dụ phổ biến nhất là phản ứng giữa kim loại và khi khí nitơ (N2).

Khi kim loại reagiere với khí nitơ, có thể xảy ra các phản ứng sau:

Xem thêm:  Nguyên tố Fl là gì trong Hóa học

1. Phản ứng oxi hóa: Kim loại có thể bị oxi hóa trong nguyên tố oxi có trong khí nitơ, tạo ra các hợp chất kim loại oxit (ví dụ: NO2, N2O4). Ví dụ: 2Cu + N2O4 -> 2CuO + 2NO2.

2. Phản ứng khử: Trong một số trường hợp, nitơ có thể khử trạng thái oxi của kim loại, tạo ra hợp chất nitrit. Ví dụ: Ba + N2O -> BaO + 2N.

3. Phản ứng hình thành hợp chất hợp kim nitơ: Một số kim loại có thể tạo hợp chất với nitrogen, tạo ra các hợp kim nitơ. Ví dụ: Fe + 3N2 -> 2Fe3N2.

Tuy nhiên, phản ứng giữa kim loại và nitơ thường khá khó xảy ra trong điều kiện bình thường do khí nitơ tỏa ánh sáng. Các phản ứng này thường được thực hiện trong điều kiện đặc biệt hoặc với sự tham gia của chất xúc tác.

Phản ứng của phi kim với N

Phi kim không phản ứng với nguyên tử N một cách trực tiếp. Tuy nhiên, phi kim có thể phản ứng với các hợp chất chứa nguyên tố N, như amoniac (NH3), nitrat (NO3-), nitrit (NO2-), và nitơ oxide (NO). Ví dụ, sản phẩm của phản ứng giữa phi kim và amoniac là kim loại nitrit, trong khi nitrat và nitrit có thể được khử thành nitơ oxide trong một số trường hợp.

Phản ứng của Oxit Kim loại với N

Phản ứng của oxit kim loại với nguyên tố N tùy thuộc vào sự phản ứng giữa các nguyên tố cụ thể. Một vài ví dụ phản ứng có thể xảy ra là:

1. Phản ứng giữa oxit kim loại và nitơ (N2): Oxit kim loại có thể tương tác với nitơ để tạo ra nitrat (MNO3), ví dụ như:

 • 2MxO + N2 -> 2MNO3 (trong đó M là kim loại)

2. Phản ứng giữa oxit kim loại và nitrat (NO3-): Oxit kim loại cũng có thể phản ứng với nitrat để tạo ra oxit nitrat (MNOx), ví dụ như:

 • 2MxO + 2NO3- -> M2NOx + O2 (trong đó M là kim loại)

3. Phản ứng giữa oxit kim loại và hợp chất azot (như amoniac – NH3): Oxit kim loại có thể tương tác với các hợp chất azot để tạo ra sản phẩm mới, ví dụ như:

 • 2MxO + 6NH3 -> M2N3 + 3H2O (trong đó M là kim loại)

Những phản ứng trên chỉ là ví dụ và có thể có nhiều phản ứng khác xảy ra tùy thuộc vào loại kim loại và nguyên tố N cụ thể mà ta đang xét.

Phản ứng Oxi với N

Phản ứng oxi (O2) với nguyên tử nguyên tố N sẽ tạo thành oxit của nguyên tố N. Có hai dạng chính của oxit là oxit nitơ (N2O) và oxit nitơ II (NO). Phản ứng này xảy ra trong điều kiện nhiệt độ và áp suất phù hợp.

1. Phản ứng tạo oxit nitơ (N2O):

 • 2N2 + O2 -> 2N2O

2. Phản ứng tạo oxit nitơ II (NO):

 • N2 + O2 -> 2NO

Trong các phản ứng trên, oxi (O2) reaguje với nguyên tử nitơ (N) để tạo ra oxit của nitơ, tuỳ thuộc vào điều kiện phản ứng mà sản phẩm cụ thể có thể là N2O hoặc NO.

Phi kim không phản ứng với nguyên tố N một cách trực tiếp
Phi kim không phản ứng với nguyên tố N một cách trực tiếp

Tính chất vật lý của N

Nguyên tử số hiệu của nguyên tố N là 7, có cấu hình electron là 1s² 2s² 2p³.

Dưới đây là một số tính chất vật lý của nguyên tố N:

 1. Trạng thái vật lý: N là một chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (25°C, 1 atm).
 2. Màu sắc: Nguyên tử N không có màu sắc đặc trưng.
 3. Tỉ trọng: Tỉ trọng của khí Nitơ là 1,251 g/l ở điều kiện tiêu chuẩn.
 4. Điểm nóng chảy: Điểm nóng chảy của khí Nitơ là -210°C.
 5. Điểm sôi: Điểm sôi của khí Nitơ là -195,8°C.
 6. Độ hòa tan trong nước: Khí Nitơ không hòa tan trong nước.
 7. Độ dẫn nhiệt điện: Không dẫn điện trong dạng khí.
 8. Phi kim: N là một phi kim, không dẫn điện và không nam châm.
 9. Áp suất hơi: Áp suất hơi của khí Nitơ tăng lên khi nhiệt độ tăng.
 10. Hiện diện trong tự nhiên: Nitơ tồn tại trong tự nhiên ở dạng khí N2 và cũng có mặt trong các hợp chất hữu cơ và vô cơ khác.

Điều chế N trong phòng thí nghiệm

Nguyên tố N (nitơ) có thể được điều chế trong phòng thí nghiệm thông qua quá trình chưng cất hay thủy phân các hợp chất chứa nitơ. Dưới đây là một số phương pháp điều chế nitơ trong phòng thí nghiệm:

1. Chưng cất không khí: Nguyên tố nitơ chiếm khoảng 78% khối lượng không khí. Để điều chế nitơ, ta có thể chưng cất không khí để tách riêng phần nitơ. Quá trình chưng cất không khí được thực hiện bằng việc làm lạnh không khí đến nhiệt độ -195,8°C (nhiệt độ đóng băng của nitơ).

2. Thủy phân ammonium nitrat (NH4NO3): Ammonium nitrat là một hợp chất chứa nitơ phổ biến. Quá trình thủy phân ammonium nitrat cần được thực hiện với sự cẩn trọng do nó có thể gây nổ. Khi thủy phân ammonium nitrat, ta thu được nitơ khí (N2) và nước (H2O).

3. Phản ứng giữa hydroazit (N2H4) và nitrat natri (NaNO3): Hydroazit và nitrat natri có thể phản ứng với nhau để tạo ra nitơ. Công thức phản ứng là:
2N2H4 + NaNO3 → N2 + 2H2O + NaOH

4. Điều chế nitơ thông qua quá trình quang phổ: Sử dụng quang phổ có thể tách riêng nitơ từ các hợp chất khác trong phòng thí nghiệm. Phương pháp này thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm nghiên cứu về quang phổ và phân tích.

Điều chế N trong công nghiệp

Nguyên tố N nguyên tố hóa học có tên gọi đầy đủ là Nitơ, có ký hiệu là N trong bảng tuần hoàn. Nitơ là một trong những nguyên tố quan trọng trong công nghiệp vì nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều quá trình sản xuất và ứng dụng khác nhau.

Cách điều chế nguyên tố N trong công nghiệp tồn tại nhiều phương pháp như:

1. Quá trình quang hợp: Sử dụng ánh sáng mặt trời và các chất hấp thụ như titan dioxide để tách nguyên tố N từ không khí. Quá trình này được thực hiện trong các nhà máy phân tử có công nghệ và cơ cấu phức tạp.

2. Quá trình giả kim đạo hợp: Sử dụng các hợp chất có chứa nitơ như amoniac (NH3) hoặc nitroxit (NO2) để điều chế thành nguyên tố N. Các phương pháp như ôxi hóa, khử hoặc trung hợp có thể được sử dụng để tách rời các nguyên tố khác và thu được nitơ tinh khiết.

3. Quá trình trích xuất từ dạng hợp chất hữu cơ: Sử dụng phương pháp đun nóng hoặc đốt cháy các chất hữu cơ chứa nguyên tố N như ure hoặc nhựa polyurethane để tách lấy nitơ.

Nitơ điều chế từ các phương pháp trên có thể được sử dụng để sản xuất các chất bón, đạm, thuốc nổ, chất làm lạnh, chất chuyển nhiệt, và các hợp chất hữu cơ khác trong công nghiệp.

Nguyên tố N có ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp và y học
Nguyên tố N có ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp và y học

Ứng dụng của N trong cuộc sống

Nguyên tố N, hay nitơ (N) là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn với số nguyên tử 7. Nó có nhiều ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực sau:

1. Phân bón: Nitơ là thành phần chính của phân bón hóa học, được sử dụng để cung cấp nguồn cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Phân bón nitơ tăng cường sự phát triển của cây, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

2. Công nghiệp hóa chất: Nitơ được sử dụng trong sản xuất nhiều hợp chất hóa học như axit nitric, amoniac, nitrat, nitrit và các chất bần cùng khác. Các hợp chất này được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ, sơn, thuốc trừ sâu và nhiều sản phẩm khác.

3. Y tế: Nitơ lỏng được sử dụng trong y tế để làm lạnh thiết bị y tế và làm tê liệt các vùng da hoặc mô. Nó cũng được sử dụng trong công nghệ sinh học và y học hạt nhân.

4. Công nghệ thực phẩm: Nitơ lỏng có thể được sử dụng để làm khí làm lạnh trong công nghiệp thực phẩm. Nó giúp giữ nguyên chất lượng và tươi mới của thực phẩm bằng cách làm chậm quá trình oxi hóa và vi khuẩn gây hại.

5. Công nghệ không gian: Trong không gian, nitơ được sử dụng để tạo khí quanh các tàu vũ trụ và được hỗ trợ chế tạo các tấm mặt trăng nhân tạo.

Ngoài ra, nitơ cũng có ứng dụng như một khí bảo quản, trong công nghệ chiếu xạ và trong việc cắt kim loại bằng plasma.

Những điều cần lưu ý về nguyên tố N

Nguyên tố N là một nguyên tố hóa học có số nguyên tử là 7 và được ký hiệu là N trong bảng tuần hoàn. Dưới đây là một số điều cần lưu ý về nguyên tố N:

1. Tính chất vật lý: Nguyên tố N là một khí không màu, không mùi, vô định hình và không cháy. Nó có mật độ thấp và có thể tồn tại ở dạng phân tử N2 gồm hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng liên kết ba-đôi.

2. Trong tự nhiên, khí N chiếm tỷ lệ cao trong không khí, chiếm khoảng 78% thể tích khí trong không khí. Nó cũng được tìm thấy trong các chất hữu cơ như protein và axit nucleic.

3. Tính chất hóa học: Nguyên tố N có thiên phân tính mạnh, tức là nó có xu hướng tạo thành liên kết hidro với các nguyên tử không khí khác hoặc với hydro. Điều này dẫn đến khả năng hình thành các chất nitrogen hóa học như amoniac (NH3), nitrat (NO3-) và nitrit (NO2-).

4. Ngoài ra, nguyên tố N còn tạo thành liên kết ba-đôi mạnh với các nguyên tử N khác, tạo ra các chất phân tử gồm N2. Đây là một trong những trạng thái tự nhiên phổ biến của nguyên tố N. Ngoài ra, N cũng có thể tạo thành liên kết ba-tư mạnh với các nguyên tử O để tạo thành oxy nitrat (ONO2-).

5. Ứng dụng: Nguyên tố N có ứng dụng quan trọng trong các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp và y học. Nó được sử dụng trong phân bón để cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng, trong sản xuất thuốc nổ để tạo áp lực và cũng được sử dụng trong công nghiệp chế biến thực phẩm.

6. Nguyên tố N cũng được sử dụng trong một số quá trình y học và hóa học, bao gồm việc điều trị viêm nhiễm nước tiểu bằng cách sử dụng kháng sinh chứa nguyên tố N.

Những điều trên đây chỉ là một số điều cơ bản về nguyên tố N. Nguyên tố này có rất nhiều tính chất và ứng dụng khác mà có thể được nghiên cứu và khám phá thêm.

Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top