Nguyên tố Sr là gì trong Hóa Học

Nguyên tố Sr là gì?

Sr là ký hiệu hóa học cho nguyên tố stronxi (strontium). Đây là một nguyên tố kiềm thổ thuộc nhóm 2 trong bảng hệ thống hóa học. Trong tự nhiên, stronxi có số nguyên tử là 38 và có cấu trúc electron là [Kr]5s2. Stronxi được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp, như trong sản xuất lửa hoá học, làm sạch kim loại, và cũng có một số ứng dụng trong y tế.

Ký hiệu hóa học:Ký hiệu hóa học của nguyên tố Strontium (Sr) là Sr.
Tên Latin:Tên Latin của nguyên tố Sr là Strontium.
Số hiệu nguyên tử:Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Sr là 38.
Chu kỳ:chu kỳ nguyên tố hóa học
Nhóm nguyên tố:Selenium (Se) thuộc nhóm nguyên tố chalcogen trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nhóm nguyên tố chalcogen bao gồm các nguyên tố nhóm 16 trong bảng tuần hoàn, bao gồm oxi (O), lưu huỳnh (S), selenium (Se), tellurium (Te) và poloni (Po). Các nguyên tố này có sự sắp xếp tăng dần về số nguyên tử và khối lượng nguyên tử. Trong hóa học, các nguyên tố chalcogen có một số đặc điểm chung như sau:
1. Các nguyên tử có cấu trúc điện tử ngoại lớp là s2p4, điều này cho phép chúng tham gia vào các quá trình tạo liên kết hóa học và tạo thành các phân tử phức tạp.
2. Các nguyên tố trong nhóm chalcogen có khả năng tạo các liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết thẳng hàng, tùy thuộc vào số lượng và vị trí của các nguyên tử chalcogen trong phân tử.
3. Các nguyên tố chalcogen tham gia vào nhiều quá trình hóa học quan trọng, bao gồm quá trình oxy-hoá khử, quá trình tạo liên kết và quá trình chuyển hóa các hợp chất hữu cơ.
4. Selenium có tính kháng sinh mạnh và hữu ích trong việc ngăn chặn sự tăng trưởng của vi khuẩn và nấm.
5. Selenium cũng có vai trò quan trọng trong sinh học, được coi là một loại vi chất cần thiết cho sự sống và có vai trò bảo vệ tế bào chống lại sự tổn thương do stress oxi hóa. Tổng quát, nhóm nguyên tố chalcogen có vai trò quan trọng trong hóa học vì khả năng tham gia vào các quá trình tạo liên kết và tạo ra các phân tử và hợp chất có tính chất đa dạng, cũng như có vai trò quan trọng trong sinh học.
Khối lượng nguyên tử tương đối:Khối lượng nguyên tử tương đối của nguyên tố Strontium (Sr) là khoảng 87.62.
Số Oxy hóa:Nguyên tử của nguyên tố Sr (strontium) có số oxi hóa là +2.
Cấu hình electron (e):Cấu hình electron của nguyên tố Sr (strontium) là: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2. Đây là cấu hình electron của Sr khi nó ở trạng thái cơ bản. Nguyên tử Sr có 38 electron, được sắp xếp vào các orbital của các lớp electron từ 1 đến 5. Cấu hình electron của Sr gồm có 2 electron nằm ở lớp 1 (1s2), 2 electron ở lớp 2 (2s2 2p6), 2 electron ở lớp 3 (3s2 3p6), 10 electron ở lớp 4 (4s2 3d10 4p6), và 2 electron ở lớp 5 (5s2). Lưu ý rằng Sr thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn, nên cấu hình electron của nó kết thúc bằng 5s2.
Khối lượng riêng [g/cm3]:Khối lượng riêng của nguyên tố Sr (Strontium) là khoảng 2,6 g/cm3.
Trạng thái:Nguyên tố Sr là Strontium trong bảng tuần hoàn. Trạng thái tự nhiên của Strontium là dạng kim loại. Điểm đặc biệt của Strontium là nó có 4 đồng vị tự nhiên (Sr-84, Sr-86, Sr-87 và Sr-88), trong đó Sr-87 là một trong những đồng vị phân rã thành Rb-87, được sử dụng trong phương pháp đo độ tuổi địa chất. Sr cũng được sử dụng trong các ứng dụng hóa học và y tế, bao gồm việc làm kính và phân tích men xương.
Nguyên tố Sr là gì?

Tính chất hóa học của nguyên tố Sr

Nguyên tử Sr là nguyên tử kim loại kiềm thuộc nhóm 2 và chu kỳ 5 trong bảng tuần hoàn. Dưới đây là một số tính chất hóa học quan trọng của nguyên tử Sr:

1. Cấu trúc electron: Sr có cấu trúc electron [Kr]5s2, với 2 electron ngoài cùng trong lớp s. Điều này gợi ý rằng các nguyên tử Sr có xu hướng tạo ion bằng cách mất đi 2 electron để tạo ra ion Sr2+.

2. Tính khử: Sr có khả năng oxi hóa ở cấp độ +2, mất đi 2 electron để tạo ion Sr2+. Đây là tính chất hóa học chung của các nguyên tố kiềm thuộc nhóm 2.

Xem thêm:  Nguyên tố Li là gì trong Hóa Học

3. Tính bazơ: Sr là một kim loại kiềm, nên có tính chất bazơ mạnh. Nó phản ứng với nước để tạo ra hydroxit của stronti (Sr(OH)2), có tính chất bazơ mạnh.

4. Tính chuẩn: Stronti có tính nặng hơn nước, nên nó có xu hướng lắng xuống dưới nước. Điều này làm cho stronti trở thành một chất định kỳ trong quá trình trao đổi ion.

5. Tính chất phối trí: Nguyên tử Sr có thể tạo các phức chất với các ligand như amonia (NH3), clorua (Cl-), ôxy (O2-), v.v. trong các hợp chất của nó.

6. Tính chất nhiệt: Sr có khả năng tạo hợp chất với các nguyên tố khác, như fluor (F), selenium (Se), lưu huỳnh (S), v.v. để tạo thành các hợp chất vô cơ.

7. Tính chất phân hủy: Sr-90 là một đồng vị phóng xạ của stronti và có chu kỳ nửa rất dài. Điều này làm cho nó trở thành một nguyên tố phóng xạ nguy hiểm trong môi trường.

Tổng quát, nguyên tử Sr có tính chất hóa học tương tự với các nguyên tố kim loại kiềm trong nhóm 2 của bảng tuần hoàn.

Tính chất hóa học của nguyên tố Sr
Tính chất hóa học của nguyên tố Sr

Phản ứng của kim loại với Sr

Kim loại phản ứng với nguyên tố Sr (strontium) sẽ tạo ra các phản ứng hóa học khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện và các chất có mặt trong quá trình phản ứng. Dưới đây là một số phản ứng tiêu biểu:

1. Phản ứng với oxi: Kim loại strontium cháy mạnh trong không khí, tạo ra oxit kim loại SrO.

2. Phản ứng với nước: Kim loại strontium không phản ứng quá mạnh với nước, tuy nhiên trong điều kiện phù hợp, strontium có thể tạo ra hidroxit strontium (Sr(OH)2) và khí hydro (H2).

3. Phản ứng với axit: Strontium phản ứng mạnh với axit, tạo thành muối strontium. Ví dụ, khi phản ứng với axit sunfuric (H2SO4), sẽ sinh ra muối sunfat strontium (SrSO4).

4. Phản ứng với halogen: Strontium có thể phản ứng với nhiều nguyên tố halogen như clo (Cl2), brom (Br2) và iod (I2), tạo thành các muối, ví dụ như bromua strontium (SrBr2) hay iodua strontium (SrI2).

5. Phản ứng với photpho: Strontium có thể phản ứng với photpho (P) trong môi trường không khí để tạo thành muối photphat strontium (Sr3P2).

Phản ứng của phi kim với Sr

Phản ứng của phi kim với nguyên tố Sr ( Strontium):

1. Phản ứng với không khí: Strontium tương đối dễ bị oxy hóa trong không khí, tạo thành lớp màng óxy trên bề mặt kim loại. Điều này khiến strontium chuyển sang màu xám sáng hoặc vàng rơm.

2. Phản ứng với nước: Strontium phản ứng mạnh với nước, tạo ra hidroxit strontium (Sr(OH)2) và khí hidro (H2). Phản ứng được viết như sau:

Sr(s) + 2H2O(l) -> Sr(OH)2(aq) + H2(g)

3. Phản ứng với axit: Strontium phản ứng với các axit, tạo thành muối strontium và khí hiđro như trên.

4. Phản ứng với cacbonat: Strontium phản ứng với cacbonat, tạo ra cacbonat strontium (SrCO3) và giải phóng khí CO2.

Sr(s) + CO3^2-(aq) -> SrCO3(aq)

5. Phản ứng với halogen: Strontium phản ứng với các halogen như clor, brom, iod, tạo ra muối halogen thích hợp.

Sr(s) + Cl2(g) -> SrCl2(s)

Phản ứng của Oxit Kim loại với Sr

Phản ứng giữa oxit kim loại và nguyên tố Sr có thể được biểu diễn như sau:

2 Sr + O2 -> 2 SrO

Trong phản ứng này, nguyên tử kim loại Sr kết hợp với phân tử O2 để tạo thành hợp chất SrO. Đây là một phương trình phản ứng oxi hóa khá đơn giản.

Phản ứng Oxi với Sr

Phản ứng oxi với nguyên tố strontium (Sr) tạo ra oxit SrO. Phản ứng này có thể được biểu diễn bằng phương trình hóa học sau:

2 Sr + O2 -> 2 SrO

Trong phản ứng này, mỗi mole nguyên tử strontium (Sr) tương tác với một mole phân tử oxi (O2) để tạo ra hai mole oxit strontium (SrO).

Tính chất vật lý của Sr

Nguyên tố Sr là một kim loại kiềm thổ, có số nguyên tử 38 và ký hiệu Sr trong bảng tuần hoàn. Dưới đây là một số tính chất vật lý của nguyên tố này:

1. Thành phần hóa học: Sr là một nguyên tố kiềm thổ, nằm trong nhóm 2 của bảng tuần hoàn. Nó có cấu trúc electron là [Kr]5s2 và có hai electron valence.

2. Tính chất kim loại: Sr là một kim loại có tính chất kim loại mềm, dẻo và dẫn điện tốt. Nó có một độ cứng tương đối thấp và có khả năng bị gọt dễ dàng.

Xem thêm:  Nguyên tố Te là gì trong Hóa Học

3. Màu sắc: Sr có màu trắng bạc và tỏa sáng khi được mài đánh bóng.

4. Điểm nóng chảy và sôi: Sr có điểm nóng chảy là 777°C và điểm sôi là 1382°C.

5. Tính chất từ tính: Sr không có tính chất từ tính mạnh.

6. Tính hóa học: Sr có khả năng tác dụng với nước, tạo ra khí hiđrô và hợp chất của kim loại kiềm thổ. Nó cũng có khả năng tác dụng với các halogen như Flor.

7. Tính chất hóa học: Nguyên tố Sr có tính chất hóa học khá tương tự như các nguyên tố kiềm thổ khác trong nhóm 2. Nó có khả năng tạo ion Sr2+ và tạo hợp chất ion giống như các ion kiềm thổ khác.

8. Mật độ: Mật độ của Sr là 2,64 g/cm3.

Những tính chất vật lý này chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan về nguyên tố Sr và có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện và môi trường.

Nguyên tố Sr là gì trong Hóa Học - truongvietnam 10
Tính chất vật lý của Sr

Điều chế Sr trong phòng thí nghiệm

Nguyên tố Sr (Stontium) có thể được điều chế trong phòng thí nghiệm bằng phương pháp điện ly. Dưới đây là quy trình cơ bản để điều chế nguyên tố Sr:

1. Chuẩn bị các nguyên liệu: Các nguyên liệu cần thiết bao gồm clorua strontium (SrCl2) và điện cực bạc-điện. Các nguyên liệu này có thể được mua từ các nhà cung cấp hóa chất.

2. Điều chế dung dịch SrCl2: Hòa tan SrCl2 trong nước cất để tạo ra dung dịch chứa Sr2+.

3. Chuẩn bị điện giải: Đặt một màng chia tách hoặc cần bằng thủy tinh giữa hai phần dung dịch SrCl2. Điện cực bạc-điện được đặt vào một phần của dung dịch SrCl2.

4. Kết nối mạch điện: Kết nối dây điện từ điện cực bạc-điện đến cực âm của nguồn điện liên tục. Cực dương của nguồn điện được kết nối với điện cực khác được đặt vào phần dung dịch SrCl2 còn lại.

5. Áp dụng điện áp: Bật nguồn điện và áp dụng một điện áp liên tục nhất định qua mạch điện. Điện áp này sẽ tạo ra chuyển động thông qua dung dịch SrCl2.

6. Quá trình điện ly: Trong quá trình điện ly, các ion Sr2+ trong dung dịch SrCl2 sẽ di chuyển từ phần dung dịch chứa điện cực bạc-điện sang phần dung dịch còn lại. Kết quả là nguyên tố Sr sẽ được sản xuất ở phần dung dịch còn lại.

7. Thu thập nguyên tố Sr: Dùng một phương pháp nào đó (ví dụ: quá trình kết tủa) để thu thập nguyên tố Sr từ phần dung dịch chứa nó.

Lưu ý rằng quá trình điều chế nguyên tố Sr ở trên chỉ là quy trình tổng quát. Các điều kiện cụ thể và phụ gia cần thêm có thể áp dụng tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu cụ thể và quy trình thiết bị sử dụng.

Điều chế Sr trong công nghiệp

Trong công nghiệp, nguyên tố Strontium (Sr) thường được điều chế bằng phương pháp điện phân muối SrCl2 trong dung dịch nước.

Cụ thể, quá trình điều chế nguyên tố Sr trong công nghiệp có thể thực hiện như sau:
1. Tách riêng muối strontium từ các tài liệu tự nhiên chứa nó, chẳng hạn như quặng strontium, trong các quá trình khai thác khoáng sản.
2. Muối strontium sau đó được chuyển đổi thành muối Strontium chlorua (SrCl2) bằng cách phản ứng với axit hydrochloric (HCl).
3. Dung dịch SrCl2 sau đó được tinh chế và làm sạch để loại bỏ các tạp chất còn lại như các kim loại nặng khác.
4. Một phương pháp điện phân sử dụng điện cực vô định hướng được sử dụng để điều chế nguyên tố Sr từ muối SrCl2 trong dung dịch nước. Nguyên tố Sr sẽ thu tự tách ra và tích tụ ở điện cực âm (cực điện cực), trong khi ion Cl- sẽ di chuyển đến điện cực dương (cực kết) trong quá trình điện phân.

Quá trình này được thực hiện trong nhà máy chế tạo và điều chế nguyên tố Sr có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng công nghiệp như sản xuất lên men và sản xuất lửa pháo.

Ứng dụng của Sr trong cuộc sống

Nguyên tố Sr (strontium) có nhiều ứng dụng đa dạng trong công nghiệp và công nghệ. Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến của Sr:

1. Sử dụng trong chất đèn huỳnh quang: SrCO3 được sử dụng để tạo màu đỏ trong các đèn huỳnh quang.

2. Khử màu và chất làm cứng trong công nghệ nước: SrCl2 được sử dụng để khử màu và cung cấp khoáng chất cần thiết trong công nghệ xử lý nước.

3. Sử dụng trong pháp y: Strontium được sử dụng trong các chất xương nhân tạo và các loại thuốc chữa loãng xương để tăng cường sức khỏe xương. Các isotop Sr-89 và Sr-90 cũng được sử dụng trong trị liệu ung thư.

4. Sử dụng trong công nghệ điện: SrTiO3 là một vật liệu cực kỳ quan trọng trong công nghệ điện tử và điện tử mô phỏng.

5. Ứng dụng trong pháo hoa: Sr(NO3)2 được sử dụng như một chất làm màu đỏ trong pháo hoa và công nghệ pyrotechnic khác.

6. Sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Sr-90 là một izotop phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu nguyên tử, dating carbon và xác định tuổi của các mẫu đất, nước và sinh vật.

7. Sử dụng trong gương phản xạ xạ quang cố định: Strontium titanate (SrTiO3) được sử dụng trong việc sản xuất gương phản xạ xạ quang cố định (CRT) được sử dụng trong các ứng dụng tivi, màn hình máy tính cũ và các thiết bị hiển thị khác.

8. Sử dụng trong công nghệ laser: Sr+ (ion stronti) được sử dụng để tạo ra laser không khí có bước sóng 707 nm.

9. Sử dụng trong sản xuất vật liệu phân tử: SrCl2, SrBr2, Sr(OH)2 và Sr(NO3)2 được sử dụng trong quá trình tổng hợp các hợp chất phân tử đa dạng.

10. Sử dụng trong môi trường nông nghiệp: Strontium có thể được sử dụng để thay thế canxi trong dinh dưỡng cây trồng, giúp cải thiện sức khỏe của cây và đất.

Những điều cần lưu ý về nguyên tố Sr

Nguyên tố Sr là một nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn có ký hiệu Sr và số nguyên tử là 38. Dưới đây là những điều cần lưu ý về nguyên tố này:

1. Tên gọi: Tên gọi Sr xuất phát từ tiếng Latinh “strontianite” (strontianit), một khoáng chất đầu tiên được phát hiện chứa nguyên tố Sr.

2. Khối lượng nguyên tử: Khối lượng nguyên tử của Sr là 87.62 g/mol. Đây là khối lượng trung bình của các đồng vị của Sr, trong đó đồng vị phổ biến nhất là Sr-88.

3. Trạng thái vật lý: Sr là một kim loại mềm, bạc trắng và có tính thể kim rất tốt. Nhiệt độ nóng chảy của Sr là 777°C và nhiệt độ sôi là 1382°C.

4. Tính chất hóa học: Sr là một kim loại kiềm thổ, nằm trong nhóm 2 của bảng tuần hoàn. Nguyên tố này có tính phản ứng mạnh với nước, tạo thành hiđroxit strontium và giải phóng khí hiđro. Sr cũng có khả năng tạo muối dễ dàng với các axit, nhưng không tạo muối với axit sunfuric đặc.

5. Ứng dụng: Sr có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một trong số đó là sử dụng Sr-90, một đồng vị phóng xạ của Sr, trong các thiết bị phát xạ trong y học và nông nghiệp. Ngoài ra, Sr cũng được sử dụng trong sản xuất một số chất cường độ sáng trong đèn huỳnh quang và đèn LED.

6. Tác động đến sức khỏe: Sr có thể gây hại cho sức khỏe nếu nồng độ cao trong môi trường. Tiếp xúc với Sr có thể gây ra các vấn đề về xương, như suy dinh dưỡng và giảm mật độ xương.

Những điều trên là một số thông tin cơ bản về nguyên tố Sr. Đây chỉ là một phần nhỏ trong nhiều thông tin khác về nguyên tố này.

Những điều cần lưu ý về nguyên tố Sr
Những điều cần lưu ý về nguyên tố Sr
Cho điểm bài viết

Giúp Trường Việt Nam lan toả nội dung này
Của cùng tác giả:
Scroll to Top